REGULAMIN VIP DRIVERS

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

Właścicielem serwisu VIPdrivers.pl jest firma VIP Drivers sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Klimczaka 5/71, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0001103228 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9512595426, REGON: 52849515100000, adres e-mail: biuro@VIPdrivers.pl, zwany dalej VIP Drivers lub Usługodawcą. VIP Drivers zastrzega prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na serwisie VIPdrivers.pl. Niniejszy Regulamin może być również modyfikowany pomiędzy VIP Drivers a Użytkownikiem w ramach specjalnej umowy, która musi mieć formę pisemną i zawierać jasno wyrażoną wolę obu stron oraz być przez nie podpisana. Wszelkie inne formy odstępstw od niniejszego Regulaminu (jak np. wiadomości e-mail, smsy itp.) zostaną odrzucone. Poprzez Użytkownika rozumie się każdego, kto odwiedza serwis VIPdrivers.pl, korzysta z Usług serwisu VIPdrivers.pl lub podejmuje jakiekolwiek działania obejmujące w jakikolwiek sposób, nawet bierny, serwis świadczony przez serwis VIPdrivers.pl. Użytkownik, który zawiera Umowę z VIP Drivers zapoznał się i akceptuje Regulamin oraz Politykę Prywatności, które znajdują się w serwisie VIPdrivers.pl.

 

§2. PŁATNOŚĆ I ZAWARCIE UMOWY

Umowa z VIP Drivers na Usługę organizacji przewozów luksusowymi pojazdami z serwisem szoferskim może zostać zawarta za pomocą dowolnych środków komunikacji na odległość, w szczególności za pomocą naszego Formularza Kontaktowego znajdującego się w zakładce Kontakt serwisu VIPdrivers.pl, korespondencję e-mail na adres biuro@VIPdrivers.pl, korespondencję SMS, korespondencję na komunikatorach WhatsApp czy Messenger oraz kontaktu telefonicznego. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości z Potwierdzeniem Rezerwacji. Jest to możliwe tylko w przypadku wcześniejszej przedpłaty w wysokości 50% ustalonej Ceny. Każdy kontakt dotyczący dowolnej Usługi świadczonej przez VIP Drivers, w zależności od charakteru kontaktu, rozumiany jest on jako Zapytanie potwierdzające chęć zawarcia przez Użytkownika umowy z VIP Drivers lub tylko zapytanie ofertowe dotyczące np. ceny lub dostępności wybranych pojazdów. Obowiązkiem Użytkownika jest dostarczenie podczas procesu rezerwacji wszelkich niezbędnych, dokładnych i prawdziwych informacji.
Każdą Usługę wyceniamy indywidualnie biorąc pod uwagę wszystkie oczekiwania Użytkownika. Podane w serwisie VIPdrivers.pl stawki są cenami orientacyjnymi.
Podczas korzystania z Formularza Kontaktowego, po otrzymaniu Zapytania serwis VIPdrivers.pl wysyła automatyczną wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zapytania. Komunikat potwierdzający otrzymanie Zapytania przez VIP Drivers nie oznacza Potwierdzenia Rezerwacji. Potwierdzenie Rezerwacji wysyłane jest oddzielnie i tylko Potwierdzenie Rezerwacji oznacza, że Umowa została zawarta. Użytkownik może zapłacić: za Zarezerwowaną Usługę kartą kredytową, debetową, przelewem bankowym lub gotówką. Płatność będzie wymagana także w przypadku „niepojawienia się”, późnego anulowania lub zmiany Rezerwacji na życzenie Użytkownika. Poza ustaloną Ceną mogą pojawić się Opłaty dodatkowe, które nie są objęte Usługą, a więc nie są zawarte w Cenie, takie jak: zmiany trasy, opłaty parkingowe, opłaty drogowe, lotniskowe, dodatkowy czas oczekiwania, itp. Każdą zmianę należy zgłosić wcześniej i bezpośrednio na adres e-mail: biuro@VIPdrivers.pl. Ceny Usług obejmują koszty szofera, ubezpieczenie i paliwo. Ceny nie zawierają opłat parkingowych, opłat za autostrady, kosztów biletu wstępu, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia dla kierowcy poza Warszawą. W godzinach nocnych (22:00-6:00) i w dni świąteczne obowiązuje podwyższona o 50% stawka.
VIP Drivers zastrzega sobie prawo do realizowania świadczonych Usług bezpośrednio przez VIP Drivers lub przez podwykonawców, jednak w każdym wypadku to VIPdrivers.pl jest gwarantem świadczonych Usług. VIP Drivers zapewnia Użytkownika, że wszyscy jego podwykonawcy dokładają wszelkich starań, aby świadczyć nasze Usługi terminowo, jednak Użytkownik nie może dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych, jeśli Usługa nie została wykonana terminowo, a opóźnienie zostało spowodowane okolicznościami, na które VIP Drivers lub jego przedstawiciele nie mają wpływu, takie jak strajki, nieoczekiwana znacząca zmiana warunków pogodowych, korki lub objazdy spowodowane wypadkiem na drodze lub jakiekolwiek inne działania władz, jak zamknięcie drogi dla ruchu, itp.

 

§3. DEFINICJE TRANSFERÓW I USŁUG GODZINOWYCH

Użytkownik dokonując Rezerwacji może dokonać wyboru między Transferem według ustalonej trasy a Dyspozycją godzinową. Usługa Transferu jest to kurs o ustalonej z góry trasie, którego realizacja nie przekroczy 1 godziny. Transfery muszą rozpoczynać się i kończyć na tym samym obszarze miejskim. W przypadku usług Transferu podana Cena obowiązuje dla adresu początkowego i docelowego.
Dyspozycja godzinowa to usługa, która może być zamówiona na minimum 3 godziny i nie musi mieć określonej dokładnej trasy. Rezerwacja Dyspozycji godzinowej rozpoczyna się w miejscu i o godzinie odbioru, które zostały wcześniej potwierdzone w trakcie Rezerwacji. Cena Dyspozycji godzinowej jest liczona za każdą rozpoczętą godzinę, przy założeniu trasy nie dłuższej niż 15km na każdą godzinę. Dyspozycja godzinowa musi zawsze także kończyć się w obszarze miejskim miejsca odbioru.
W przypadku jakiejkolwiek zmiany w momencie świadczenia Usługi, dołożymy wszelkich starań, aby spełnić życzenie Użytkownika, jednakże jest to uzależnione od dostępności floty i serwisu szoferskiego VIP Drivers. Świadczona Usługa dodatkowa może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Dopłata może wystąpić np. przy zmianie trasy, gdy Użytkownik zażąda dodatkowego czasu oczekiwania lub dodatkowego postoju na wcześniej zarezerwowanej trasie.

 

§4. SEGMENTY POJAZDÓW I PODNIESIENIE STANDARDU

Istnieje kilka klas pojazdów, spośród których Użytkownik może wybierać.
Pojazdy prezentowane przez serwis VIPdrivers.pl to autentyczne samochody, które znajdują się w naszej ofercie. Zdjęcia mają charakter informacyjny, mogą wystąpić drobne zmiany pomiędzy pojazdami, jak modele felg, kolor tapicerki, wyposażenie samochodu.
W zależności od dostępności możemy podwyższyć klasę pojazdu bez wcześniejszego powiadomienia i bez dodatkowych opłat.
VIP Drivers zastrzega sobie prawo do udostępnienia Użytkownikowi losowo wybranego pojazdu, jeżeli Użytkownik nie określił, czy preferowana jest wersja 5-, 6- czy 7-osobowa. Jeśli informacje podane przez Użytkownika podczas Rezerwacji stwierdzają jedynie, że będzie do pewnej liczby pasażerów bez wyraźnego wskazania, która wersja Klasy V jest wymagana, możemy dostarczyć Użytkownikowi wersję, która ma taką samą lub większą liczbę miejsc pasażerskich.

 

§5. PASAŻEROWIE, BAGAŻ, ZACHOWANIE SIĘ W POJEŹDZIE

Maksymalna liczba gości, którzy mogą być przewożeni w limuzynie to 3 osoby i ze względu na przepisy bezpieczeństwa zawsze będziemy odmawiali przewozu większej liczby osób niż jest to dopuszczane prawem. Liczba sztuk bagażu, powinna zostać uzgodniona indywidualnie podczas składania Zapytania. Szofer VIP Drivers może odmówić załadowania bagażu, który mógłby spowodować jakiekolwiek zagrożenie dla pasażerów, kierowcy lub uszkodzenie pojazdu. Przez jedną sztukę bagażu rozumiemy walizkę średniej wielkości. Szofer może odmówić załadowania do samochodu nadbagażu lub bagażu o niestandardowych wymiarach lub kształcie, jeśli mogłoby to spowodować jakiekolwiek zagrożenie dla pasażerów, kierowcy lub uszkodzenie pojazdu.
Ze względu na bezpieczeństwo, Użytkownik musi poinformować nas z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpoczęciem rezerwacji o tym, czy będą przewożone również dzieci. Jeśli tak, to potrzebujemy informacji dotyczących co najmniej liczby i wieku wyżej wymienionych dzieci. W niektórych przypadkach możemy również zapytać o to, jak wysokie są dzieci i jaka jest ich waga, abyśmy mogli wyposażyć limuzynę w odpowiedni rodzaj fotelika dla dziecka na czas wykonywania Usługi.
VIP Drivers zastrzega sobie również prawo do odmowy przewozu zwierząt, jeśli nie zostało to wcześniej uzgodnione za dodatkowym, jasnym oświadczeniem. W czasie, gdy Usługa jest świadczona, wszyscy goście na pokładzie oraz w bezpośrednim otoczeniu pojazdu muszą przestrzegać wszystkich przepisów prawa (obowiązujących w regionie, w którym Usługa jest świadczona) oraz powszechnie znanych, szeroko rozumianych dobrych obyczajów. Użytkownik musi postępować zgodnie z instrukcjami przedstawiciela VIP Drivers. W przypadku niewłaściwego zachowania, w szczególności takiego, które może spowodować jakiekolwiek zagrożenie, jeśli Użytkownik nie zastosuje się do poleceń przedstawiciela VIP Drivers, Usługa może zostać natychmiast zakończona, a całkowita Cena za zarezerwowaną Usługę musi zostać zapłacona.
Palenie w pojazdach oferowanych w serwisie VIPdrivers.pl jest zawsze zabronione.
Przewożenie i spożywanie czegokolwiek, co jest nielegalne lub mogłoby spowodować jakiekolwiek szkody (rozumiane również jako plama lub zapach) jest zabronione.
Jeśli Użytkownik lub gość zabrudzi pojazd musi pokryć koszty sprzątania i zrekompensować straty spowodowane przestojem samochodu oraz wszelkie dodatkowe straty biznesowe, które mogą wystąpić, jeśli samochód został już zakontraktowany na inną rezerwację, ale ze względu na konieczność przeprowadzenia procesu sprzątania, Usługa nie może być wykonana tym samochodem. Jeżeli VIP Drivers odmówi świadczenia Usługi lub jej części z któregokolwiek z wymienionych w tym paragrafie powodów, a wina nie leży po stronie firmy VIP Drivers (np. Użytkownik nie podał w sposób prawidłowy lub niewystarczająco jasny przy dokonywaniu Rezerwacji cech bagażu, informacji o zwierzętach, liczby, wieku dzieci lub innych okoliczności mogących mieć wpływ na sposób świadczenia Usługi), Użytkownik musi w pełni uiścić ustaloną Cenę Usługi.

 

§6. ANULOWANIE, „NIEPOJAWIENIE SIĘ” I ZMIANY W REZERWACJACH

Anulowania Rezerwacji można dokonać bez żadnych dopłat do 7 dni przed czasem, na który Usługa została zarezerwowana (rozumiany jako dzień i godzina rozpoczęcia Usługi). W przypadku anulowania Rezerwacji w okresie od 7 do 4 dni przed rozpoczęciem Usługi, Użytkownik musi pokryć 40% ustalonej Ceny, a w przypadku anulacji w okresie krótszym niż 4 dni przed rozpoczęciem Usługi, Użytkownik musi w pełni uiścić ustaloną Cenę Usługi.
Ważna rezygnacja musi zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres biuro@VIPdrivers.pl. VIP Drivers zastrzega sobie prawo do wydłużenia „okresu bezpłatnego anulowania rezerwacji”, jednak musi to być wyraźnie zaznaczone wcześniej – najpóźniej w Potwierdzeniu Rezerwacji przesłanym do Użytkownika po otrzymaniu Zapytania.
Zmiany w Rezerwacjach mogą być traktowane jako nowe Rezerwacje w razie zaistnienia stosownych okoliczności, a następnie może obowiązywać polityka płatności, jak w przypadku anulowania Rezerwacji.
Usługa Transferu jest traktowana jako „niepojawienie się” w przypadku, gdy Użytkownik lub gość nie pojawił się w miejscu, w którym miała się rozpocząć rezerwacja w przeciągu 30 minut od czasu odbioru. Jeśli Transfer zostanie zaklasyfikowany jako „niepojawienie się”, Użytkownik musi zapłacić za Usługę w całości. Użytkownik traci wówczas również prawo do świadczenia Usługi. Dyspozycja godzinowa jest traktowana jako „niepojawienie się” w przypadku, gdy Użytkownik lub gość nie pojawił się w miejscu, w którym miała się rozpocząć Usługa w czasie, na który została zarezerwowana Dyspozycja godzinowa. Jeśli Dyspozycja godzinowa zostanie zaklasyfikowana jako „niepojawienie się”, Użytkownik musi zapłacić za Usługę w całości. Użytkownik traci wówczas również prawo do świadczenia Usługi.

 

§7. REZERWACJE I PRZEJAZDY – PRZEPISY DODATKOWE

Zawsze, nawet w trakcie świadczenia Usługi, mogą być dokonywane przez Użytkownika zmiany w Usłudze, ale tylko wtedy, gdy przedstawiciel VIP Drivers potwierdzi, że jest to możliwe. Może to jednak spowodować dodatkowe koszty. Jeżeli na przykład Dyspozycja godzinowa się wydłuży się lub zwiększy się ilość kilometrów ujętych standardowo w cenie godziny. Rezerwacja Dyspozycji godzinowej obejmuje 15 km na każdą godzinę trwania usługi. Dodatek godzinowy za kilometr nie sumuje się, więc na przykład jeśli Dyspozycja godzinowa jest zarezerwowana na 3 godziny, nie oznacza to, że samochód może przejechać 45 km w ciągu jednej godziny – to znaczy, że może przejechać 15 km w każdej godzinie z osobna. Jeśli liczba kilometrów na godzinę zostanie przekroczona, to podlega ona dopłacie.
Jeśli odległość lub czas trwania Dyspozycji godzinowej jest krótszy niż zarezerwowany wcześniej, cena pozostaje na tym samym poziomie. W przypadku wydłużenia Usługi o więcej niż 5 minut, naliczamy pełną dodatkową godzinę.
W przypadku usługi Transferu, gdy zmieni się odległość, dodatkowa część Usługi zostanie na nowo obliczona zgodnie z cenami obowiązującymi w czasie świadczenia Usługi, natomiast gdy czas trwania Usługi wydłuży się o więcej niż 5 minut poza ustaloną 1 godzinę, naliczamy opłatę za pełną dodatkową godzinę, jak za godzinę w przypadku Dyspozycji godzinowej dla danego segmentu pojazdu.
W przypadku Transferów lotniskowych, gdy samolot jest poza rozkładem i czas całkowity transferu przekroczy 1 godzinę, zostaje naliczona opłata za każdą kolejną rozpoczętą godzinę, jak za godzinę w przypadku Dyspozycji godzinowej dla danego segmentu pojazdu. VIP Drivers zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi, jeśli samolot znajdzie się znacząco poza harmonogramem.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin należy traktować jako integralną część Umowy pomiędzy Użytkownikiem a VIP Drivers. Mogą wystąpić pewne zmiany w Umowie, ale tylko wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przed Potwierdzeniem Rezerwacji. Pomiędzy współpracującymi stronami mogą istnieć różne porozumienia, ale są one ważne tylko wtedy, gdy są jasno określone przez obie strony.
Istnieją zmiany, które są oferowane Użytkownikowi po wysłaniu Zapytania, ale przed wysłaniem przez VIP Drivers Potwierdzenia Rezerwacji. Rezerwacja nie będzie podlegała potwierdzeniu przed otrzymaniem przez VIP Drivers wyraźnego oświadczenia o zaakceptowaniu przez Użytkownika wyżej wymienionych zmian.
Dla wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem a VIP Drivers obowiązuje prawo polskie. W przypadku jakiegokolwiek pozwu, właściwość miejscowa sądu odpowiada miejscu głównej siedziby VIP Drivers.
W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. W zakresie przepisów, które w takiej sytuacji byłyby teoretycznie nieważne, strony będą starały się zastąpić nieważne przepisy przepisami, które mają najbliższe znaczenie wobec pierwotnych zapisów i celów Umowy.